Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI VOUCHERA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO, ZWANEGO DALEJ NABYWCĄ I/LUB UŻYTKOWNIKIEM WYDAWANEGO PRZEZ SKLEP INTERNETOWY WWW.DONTBREAK.PL, ZWANY DALEJ “WYDAWCĄ”.

WARUNKI OGÓLNE

 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Vouchera Nabywcy (na miejscu podczas eventów, za pośrednictwem Poczty Polskiej, Kuriera DPD lub poczty elektronicznej) i do przyjmowania go celem realizacji w sklepie internetowym www.dontbreak.pl
 2. Jeżeli Voucher został zakupiony Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
 3. Voucher może być realizowany wyłącznie w sklepie internetowym www.dontbreak.pl.
 4. Voucher może być zrealizowany w sklepie internetowym www.dontbreak.pl zgodnie z zakresem określonym w treści Vouchera lub do kwoty podanej na Voucherze na zakup towaru lub usługi w sklepie internetowym www.dontbreak.pl.
 5. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.
 6. Voucherów nie można łączyć. Do jednego zamówienia można użyć tylko jednego Vouchera.
 7. Opłatę za wysyłkę towaru ponosi Użytkownik – voucher nie pokrywa kosztów wysyłki
 8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
 9. Nabywcy lub Użytkownikowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Sklepu z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.
 10. Termin ważności Vouchera widnieje na Voucherze. Nie może być jednak dłuższy niż 6 miesięcy od daty nabycia Vouchera.

ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA

 1. Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do skontaktowania się ze sklepem przed realizacją Vouchera (tel. +48 601 069 986, e-mail: biuro@dontbreak.pl).
 2. Sklep przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery, które są nieuszkodzone, posiadają datę ważności oraz aktywny numer.
 3. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość produktu jest niższa niż wartość Vouchera.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową lub inną formą płatności obowiązującą w sklepie, gdy wartość produktu jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera lub zakres Vouchera jej nie obejmuje.
 5. Voucher nie obejmuje kosztów wysyłki. Użytkownik powinien uiścić opłatę za wysyłkę – przedpłatę lub pobranie
 6. Sklep Don’t Break!  ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:
  a) upłynął termin ważności Vouchera,
  b) uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.

ROZLICZENIA I REKLAMACJE VOUCHERÓW

 1. Nabywca w chwili zakupu Vouchera otrzymuje paragon lub fakturę.
 2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towaru i/lub usługi przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Sklep www.dontbreak.pl na wniosek Nabywcy lub Użytkownika, po złożeniu pisemnej reklamacji.
 3. Podstawą uznania reklamacji towaru lub usługi jest dowód zakupu wydany przy zakupie Vouchera.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nabywca i/lub Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Użytkownik poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Wydawcy pod adresem www.dontbreak.pl. Sklep ma obowiązek udostępnienia Regulaminu Nabywcy i/lub Użytkownikowi na każde jego żądanie.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców i/lub Użytkowników. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie Wydawcy.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego

REGULAMIN PROMOCJI „BLACK FRIDAY do -40% na wybrane produkty”

Skrócone zasady promocji „BLACK FRIDAY do -40% na wybrane produkty” w sklepie internetowym działającym pod adresem www.dontbreak.pl

 

Jak skorzystać z promocji „BLACK FRIDAY do -40% na wybrane produkty” w sklepie internetowym działającym pod adresem www.dontbreak.pl?

 1. Promocja „BLACK FRIDAY do -40% na wybrane produkty” dotyczy dowolnych produktów w regularnych cenach detalicznych brutto ze strony internetowej www.dontbreak.pl (link do strony: www.dontbreak.pl).
 2. Aby uzyskać rabat w wysokości do -40% na wybrane zakupione produkty, dodaj do koszyka dowolne produkty w promocyjnych cenach brutto ze strony internetowej www.dontbreak.pl (link do strony: www.dontbreak.pl).
 3. Promocja „BLACK FRIDAY do -40% na wybrane produkty” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami oraz voucherami).
 4. Promocja „BLACK FRIDAY do -40% na wybrane produkty” obowiązuje tylko w dniu 29/11/2019 w godzinach 00:01 – 23:59.

 

REGULAMIN

 1. Organizatorem promocji pod „BLACK FRIDAY do -40% na wybrane produkty” (,,Promocja”) jest Studio Urody SHE! Joanna Pilc (,,Organizator”) z siedzibą w Mikołowie, przy ulicy ul. Nowa 29/9, 43-190 Mikołów, NIP 6351844695, REGON 369142085, adres poczty elektronicznej: biuro@dontbreak.pl, numer telefonu: +48 601069986.
 2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.dontbreak.pl (,,Sklep internetowy”).
 3. Promocja w Sklepie internetowym dotyczy wyłącznie dowolnych produktów w promocyjnych cenach detalicznych brutto ze strony internetowej www.dontbreak.pl (link do strony: www.dontbreak.pl).
 4. Uczestnik Promocji spełniający warunki o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu wszystkich produktów wchodzących w skład Zestawu promocyjnego z rabatem w wysokości 50% od regularnych cen detalicznej brutto zakupionych produktów.
 5. Uczestnik Promocji może brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Promocja obowiązuje w dniu 29.11.2019 r. do godz. 23:59.
 7. Rabat, o którym mowa w pkt 5 niniejszego regulaminu nie dotyczy produktów przecenionych i udzielany jest od regularnej ceny detalicznej brutto.
 8. Klient nie otrzymuje rabatu wynikającego z Vouchera zniżkowego (kwotowego) ani z innych kart lub promocji. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym samym czasie w Sklepie internetowym. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek oraz voucherów) Uczestnik Promocji ma prawo wyboru czy korzysta z rabatu, o którym mowa w pkt 5 niniejszego regulaminu czy uczestniczy w innej promocji.
 9. Odnośnie towarów zakupionych w ramach Promocji nie istnieje możliwość odbioru osobistego w punktach odbioru. Uczestnik Promocji zobowiązany jest do pokrycia kosztów wysyłki zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie www.dontbreak.pl.
 10. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji.
 11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.dontbreak.pl.
 13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 17.11.2019 r.