Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI VOUCHERA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO, ZWANEGO DALEJ NABYWCĄ I/LUB UŻYTKOWNIKIEM WYDAWANEGO PRZEZ SKLEP INTERNETOWY WWW.DONTBREAK.PL, ZWANY DALEJ “WYDAWCĄ”.

WARUNKI OGÓLNE

 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Vouchera Nabywcy (na miejscu podczas eventów, za pośrednictwem Poczty Polskiej, Kuriera DPD lub poczty elektronicznej) i do przyjmowania go celem realizacji w sklepie internetowym www.dontbreak.pl
 2. Jeżeli Voucher został zakupiony Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
 3. Voucher może być realizowany wyłącznie w sklepie internetowym www.dontbreak.pl.
 4. Voucher może być zrealizowany w sklepie internetowym www.dontbreak.pl zgodnie z zakresem określonym w treści Vouchera lub do kwoty podanej na Voucherze na zakup towaru lub usługi w sklepie internetowym www.dontbreak.pl.
 5. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.
 6. Voucherów nie można łączyć. Do jednego zamówienia można użyć tylko jednego Vouchera.
 7. Opłatę za wysyłkę towaru ponosi Użytkownik – voucher nie pokrywa kosztów wysyłki
 8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
 9. Nabywcy lub Użytkownikowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Sklepu z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.
 10. Termin ważności Vouchera widnieje na Voucherze. Nie może być jednak dłuższy niż 6 miesięcy od daty nabycia Vouchera.

ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA

 1. Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do skontaktowania się ze sklepem przed realizacją Vouchera (tel. +48 601 069 986, e-mail: biuro@dontbreak.pl).
 2. Sklep przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery, które są nieuszkodzone, posiadają datę ważności oraz aktywny numer.
 3. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość produktu jest niższa niż wartość Vouchera.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową lub inną formą płatności obowiązującą w sklepie, gdy wartość produktu jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera lub zakres Vouchera jej nie obejmuje.
 5. Voucher nie obejmuje kosztów wysyłki. Użytkownik powinien uiścić opłatę za wysyłkę – przedpłatę lub pobranie
 6. Sklep Don’t Break!  ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:
  a) upłynął termin ważności Vouchera,
  b) uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.

ROZLICZENIA I REKLAMACJE VOUCHERÓW

 1. Nabywca w chwili zakupu Vouchera otrzymuje paragon lub fakturę.
 2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towaru i/lub usługi przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Sklep www.dontbreak.pl na wniosek Nabywcy lub Użytkownika, po złożeniu pisemnej reklamacji.
 3. Podstawą uznania reklamacji towaru lub usługi jest dowód zakupu wydany przy zakupie Vouchera.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nabywca i/lub Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Użytkownik poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Wydawcy pod adresem www.dontbreak.pl. Sklep ma obowiązek udostępnienia Regulaminu Nabywcy i/lub Użytkownikowi na każde jego żądanie.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców i/lub Użytkowników. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie Wydawcy.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego